Τα Κριτήρια

Ρόζοι

Με βάσει όλα τα προηγούμενα η ταξινόμηση του ξύλου σε ποιότητες γίνεται με την υιοθέτηση κριτηρίων.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα σφάλματα μετριούνται. Το αποτέλεσμα της μέτρησης θα κατατάξει ένα ξύλο με βάσει και τις διαστάσεις του σε ποιότητες.

Ρόζοι 10 mm ή μικρότεροι
Ρόζοι ήχου και Νεκροί ρόζοι οι οποίοι είναι 10 mm ή μικρότεροι δεν λαμβάνονται υπόψη στις ποιότητες A4 - C.

Σφιχτοί Ρόζοι (χωρίς δακτυλίωση)
Οι ρόζοι πρέπει να είναι χωρίς δακτυλίωση στις ποιότητες A και B.
Ρόζοι με δακτυλίδι Φλοιού
Ρόζοι που περικυκλώνονται από φλοιό κα αφήνουν ελεύθερο μόνο το ¼ της περιφέρειας του ρόζου αξιολογούνται ως Νεκροί ρόζοι.

Αθόρυβοι Ρόζοι
Δεν επιτρέπονται στο πρόσωπο και στις πλευρές στην ποιότητα Α. Δεν επιτρέπονται ανεξάρτητα από το μέγεθος του ρόζου.

Κανόνας αποζημίωσης για τον αριθμό των Ρόζων.
Εάν η τιμή για το μέγεθος ρόζου είναι μικρότερη από την τιμή για τον πίνακα της συγκεκριμένης ποιότητας, ένας μεγαλύτερος αριθμός τους επιτρέπεται με ερώτημα.
Το άθροισμα των μεγεθών ρόζου είναι ο αριθμός των Ρόζων Χ την διάμετρο. Η διάμετρος δεν μπορεί, πάντως να ξεπεραστεί για τους αντίστοιχους τύπους ρόζων.

Χαλαροί Ρόζοι και ανοιχτές τρύπες ρόζων.
Ως διάμετρο 15 mm επιτρέπονται εφ’ όσον η ξυλεία ταξινομηθεί ως C (VI). Πάνω από 15mm η ξυλεία κατατάσσεται στην ποιότητα D (VII).

Ρωγμές

Κινήσεις στην καρδιά

Αξιολογούνται και ταξινομούνται σύμφωνα με τους κανόνες για τους ελέγχους ξήρανσης.

Παράλληλες ρηγματώσεις ξήρανσης.

Έλεγχοι ξήρανσης εκτελούνται σε μία κατεύθυνση, παράλληλα, σε ολόκληρο το μήκος ή σε μέρος του μήκους τους. Σφάλματα ξήρανσης μπορεί να είναι πλάγια και μπορούν επίσης να περνάνε στις Ακμές του  ξυλοτεμαχίου.

Όταν αποφασιστεί η ποιότητα στην οποία ανήκει το κομμάτι, έπειτα πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό μήκος της σχισμής σε κάθε πλευρά του κομματιού ως μία αδιάσπαστη σχισμή.

Κινήσεις Πλευράς

Κινήσεις που εκτείνονται στην Ακμή, ανεξαρτήτως του μήκους, δεν επιτρέπονται στην ποιότητα Α.

Ρηγματώσεις μήκους περισσότερο από 100 mm επιτρέπονται μόνο στη ποιότητα D (VII)

Κάμψη

3 χιλιοστά κάμψη γενικώς επιτρέπεται. Στο όριο των  3 χιλιοστών πρέπει, συνεπώς, να προστεθούν στις επιτρεπτές τιμές και η κάμψη για την εξωτερική επιφάνεια και τις άκρες.

Λειψάδες

Μεγίστου μήκους 150 mm, επιτρέπονται, εάν είναι ένα μέγιστο από το ήμισυ του πάχους του τεμαχίου και εφόσον δεν είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του τεμαχίου. Εντούτοις, το μέγιστο παραμένει 150 mm.

Αυτή η λειψάδα δεν επιτρέπεται στο τέλος του κομματιού. Ο αριθμός αυτού του είδους των τεμαχίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3% του συνόλου της ποσότητας που έχει καταταχθεί στην αναφερόμενη ποιότητα.

Ζημιά Ακμής

Αξιολογούνται και ταξινομούνται σύμφωνα με τις τιμές για την Λειψάδα.

Άλλες Αξιολογήσεις

Πριστή ξυλεία με κομμάτια φλοιού στην επιφάνεια κατατάσσονται στην Ποιότητα D.

Ρητινοθύλακες μικρότεροι από 20 χιλιοστά, δεν λαμβάνονται υπόψη στις ποιότητες B-C

Κανόνας αποζημίωσης για τον αριθμό των ρητινοθυλάκων, θυλάκων φλοιού και Ουλές:
Αν οι θύλακες ρητίνης (και ισοδύναμα) είναι μικρότερες από ό, τι επιτρέπεται για την αντίστοιχη ποιότητα, ένας μεγαλύτερος αριθμός επιτρέπεται. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί η τιμή για το συνολικό μήκος σφάλματος = αριθμός ρητινοθυλάκων Χ μήκος Θύλακα ) σε mm.

Απόκλιση των Νερών ξύλου

Είναι Α: Β, απόκλιση (Α)  είναι ανάλογα με το μήκος (Β).

Ρήξη Κορυφής

α) Εάν το ελάττωμα που προκαλείται από ρήξη κορυφής

εμφανίζεται σαν κάθετος ρόζος, θα πρέπει να αξιολογείται και ταξινομείται ως ακανόνιστος ρόζος
β) Αν η ζημιά έχει προκαλέσει ορατές παραμορφώσεις των νερών του ξύλου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ποσοστά του πλάτους και να ταξινομούνται ως ρήξη κορυφής.

Συμπιεσμένο Ξύλο

Εάν δε επηρεάζει τη μορφή του τεμαχίου και η οποία είναι μικρότερη από το 1/3 του πλάτους του ετήσιου δακτυλίου δεν λαμβάνετε υπόψη.

Μαλακή σήψη

Δεν επιτρέπεται στις ποιότητες A-C

Σκέβρωμα

Τοξοειδές ή στριφτό καθορίζεται στους πίνακες.

Συστροφή 

Που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλο το μήκος του κομματιού, με την προϋπόθεση ότι έχει προκληθεί από άλλους λόγους εκτός από ξύλο συμπίεσης, δεν θα είναι συνυπολογιζόμενη στα 25 mm και λεπτότερου πάχους προϊόντα.

Μικροί Ρόζοι
α) Ήχου και Νεκροί ρόζοι, μικρότεροι από 7 mm, δεν λαμβάνονται υπόψη στις ποιότητες Α1-Α4

β) Ήχου και Νεκροί ρόζοι, μικρότεροι από 10 χιλιοστά, δεν είναι
λαμβάνονται υπόψη ότι στην ποιότητα Α4.

Κανόνα αποζημίωσης για τον αριθμό των Ρόζων.

Σφιχτοί Ρόζοι: Μόνο αυτοί επιτρέπονται στον βαθμό Α1-Α4.

Συστάδες Ρόζων: Δεν επιτρέπεται στους βαθμούς A1 - Α3.
Ρηγματωμένοι νεκροί Ρόζοι δεν επιτρέπονται στις ποιότητες Α1 - Α2.

Ρόζοι με δακτυλίδι φλοιού: Αν το δακτυλίδι του φλοιού είναι λιγότερο από το ¼ της περιφέρειας αυτός αξιολογείται ως Νεκρός ρόζος.

Ασταθείς Ρόζοι: δεν επιτρέπονται στο εξωτερικό πρόσωπο και τα άκρα σε κατηγορίες A1-A4, ανεξάρτητα από το μέγεθος του ρόζου.

Παρακάτω δίνονται οι πίνακες ταξινόμησης για κάθε ποιότητα:

google.com, pub-0235853511075281, DIRECT, f08c47fec0942fa0